THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ - TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

THÔNG BÁO

(V/v Thay đổi nhân sự Trưởng phòng kinh doanh )

Kính gửi: CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ VÀ CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Công ty Cổ phần xây lắp và thương mại Trường Lộc xin trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự bộ phận kinh doanh như sau:

  1. Kể từ ngày 01/07/2018, ông Đỗ Đức Huấn thôi giữ chức Trưởng Phòng Kinh Doanh tại Công ty Cổ phần xây lắp và thương mại Trường Lộc.
  2. Kể từ ngày 01/07/2018, Công ty Cổ phần xây lắp và thương mại Trường Lộc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Đỗ Đức Huấn.

 

Công ty Cổ phần xây lắp và thương mại Trường Lộc trân trọng thông báo !

     

                                                                                                TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                (Đã ký và đóng dấu)