THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH XE CẨU

THÔNG BÁO

(V/v Thay đổi nhân sự Giám đốc điều hành Xe cẩu )

Kính gửi: CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ VÀ CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

 

Công ty Cổ phần xây lắp và thương mại Trường Lộc xin trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự bộ phận kinh doanh như sau:

  1. Kể từ ngày 11/09/2018, ông Nguyễn Thế Vinh thôi giữ chức Giám đốc điều hành Xe cẩu và nhận công tác Phó giám đốc điều hành Xe cẩu tại Công ty Cổ phần xây lắp và thương mại Trường Lộc
  2. Kể từ ngày 11/09/2018, ông Võ Văn Quang nhận chức Giám đốc điều hành Xe cẩu tại Công ty Cổ phần xây lắp và thương mại Trường Lộc.

 

Công ty Cổ phần xây lắp và thương mại Trường Lộc trân trọng thông báo !

     

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký và đóng dấu)